logo Proeba Mgr. Eva Procházková tlumočení, překlady a korektury českých a anglických textů, soudní ověření jazykový blog


Moje vzdělání a praxe

Kvalifikace

 • tlumočník jazyka anglického jmenovaný Krajským soudem v Brně.

Vzdělání

 • magisterský titul v oboru anglický jazyk a literatura (státní zkouška z překladatelství) a český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (promovala 2007).

Doplňkové vzdělání

 • Kondiční kurz konsekutivního a simultánního tlumočení pro angličtináře pořádaný Ústavem translatologie FF UK (2014),
 • Česko-anglický terminologický seminář pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR, o. s. (2009, 2012, 2013),
 • kurz České právnické minimum, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2007–2008) a Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (2015–dosud),
 • Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem pořádaný Komorou soudních tlumočníků ČR, o. s. (2009),
 • kurz Doplňkové studium pro soudní překladatele a tlumočníky, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2007–2008).

Zahraniční pobyty

 • výměnné pobyty Work&Travel USA v letech 2003, 2004 a 2005 (San Diego, Cape Cod, Yellowstone National Park).

Překladatelské zkušenosti

Překlady právnických textů z/do angličtiny:

 • smlouvy různého typu – kupní smlouvy, pracovní smlouvy, pojistné smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o konsorciu aj.;
 • projektové žádosti do OP VK a OP VaVpI financovaných ze Strukturálních fondů EU;
 • části auditorských zpráv;
 • zadávací dokumentace pro výběrová řízení;
 • podněty k přezkoumání evropským institucím;
 • čestná prohlášení a memoranda.

Překlady se soudním ověřením z/do angličtiny (překlady dokumentů souvisejících s právními úkony občanů nebo organizací):

 • rodné a oddací listy,
 • výpisy z Rejstříku trestů a Obchodního rejsříku,
 • procesní dokumety soudních řízení (podání k soudu, předvolání, žaloby, usnesení, rozsudky atd.),
 • smlouvy (kupní, nájemní, o dílo atd.).

Překlady firemních dokumentů a propagačních materiálů z/do angličtiny:

 • etické kodexy, pracovní předpisy, výroční zprávy aj.,
 • portfolia, katalogy,
 • brožury, letáky.

Překlady textů z/do angličtiny v oboru strojního inženýrství (zejména procesního inženýrství, energetiky, konstrukce zařízení, odpadového a vodního hospodářství):

 • kontrolní, pevnostní, návrhové výpočty, technické zprávy;
 • průkazná dokumentace, návrhová dokumentace, technické normy;
 • texty do zahraničních impaktovaných časopisů (Heat Transfer Engineering, Journal of Cleaner Production, Applied Thermal Engineering, Energy aj.);
 • příspěvky na mezinárodní konference (HEFAT, PRES, IHTC aj.);
 • kapitoly do odborných publikací (Industrial Combustion Testing, Sludge: Types, Treatment Processes and Disposal).

Tlumočnické zkušenosti

Doprovodné a konsekutivní (následné) tlumočení obchodních jednání, jednání u notáře, tlumočení valných hromad, tlumočení před státními orgány (pohovory před imigračními úředníky, soudní jednání, výslechy na cizinecké policii apod.), tlumočení svateb.

Korektorské zkušenosti

Korektury právních (etické kodexy, zásady ochrany osobních údajů, kupní smlouvy, záruky aj.), technických (manuály, technické specifikace aj.) a medických textů (příbalové letáky, protokoly, lékařské zprávy aj.), lokalizace softwaru.


© 2012–2020 – Mgr. Eva Procházková (Proeba) – Brno – tlumočení, překlady a korektury českých a anglických textů, soudní ověření
vytvořil Petr Bobák