logo Proeba Mgr. Eva Procházková tlumočení, překlady a korektury českých a anglických textů, soudní ověření jazykový blog


Překlady a tlumočení se soudním ověřením

Kdo je soudní tlumočník?

Soudní překlady a soudní tlumočení patří do kategorie specializovaných lidských činností, jež kladou vysoké nároky na odbornost a profesionalitu. Provádět soudní překlady mohou pouze soudem pověření odborníci, kteří mají patřičné filologické vzdělání (či doložitelné jazykové znalosti) a splnili podmínky stanovené Ministerstvem spravedlnosti týkající se speciální výuky a odborné praxe.

Co je překlad se soudním ověřením?

Překlady se soudním ověřením, soudní překlady nebo nejobecněji překlady „s kulatým razítkem“ jsou překlady související s právními úkony občanů nebo organizací, které se používají všude tam, kde již běžný překlad nestačí. V praxi jde především o překlady úředních dokumentů, jako jsou rodné listy, plné moci, oddací listy, diplomy, výpisy z trestního či obchodního rejstříku, rozhodnutí soudů nebo smlouvy.

Co vy a etika aneb mohu se na vás jako soudního tlumočníka spolehnout?

Ano. Při soudním překladu a soudním tlumočení dodržuji etické zásady, zásady nestrannosti a nezávislosti stejně jako zachovávám mlčenlivost o všech skutečnostech, které jsem se v průběhu tlumočení či překladu dozvěděla. Věnuji zvýšenou péči ochraně dokumentů, které mi byly svěřeny k provedení ověřeného překladu, a dbám na to, aby nebyly jakýmkoli způsobem zneužity. Vytištěné koncepty překladů nebo poznámky po dokončení neprodleně skartuji. Písemný projev má vzornou úpravu, bez překlepů či gramatických chyb. Ústní projev je důstojný, samozřejmostí je vhodné oblečení a upravený zevnějšek.

Jak vypadá ověřený překlad aneb na co se připravit?

  1. Ověřený překlad se skládá ze tří částí: vámi dodaného originálu, mého překladu a tlumočnické doložky, kterou stvrzuji, že překlad je věrným převodem originálu. Toto vše se sváže trikolórou, opatří přelepkami a razítky, aby jednotlivé části nešlo od sebe oddělit.
  2. Pokud si nepřejete, aby byl originálu dokumentu znehodnocen proděravěním a svázáním (vysvědčení, oddací list, VŠ diplom atd.), dodejte mi prosím ověřenou kopii. V drtivé většině postačí ověření z kteréhokoli Czech Pointu a notářsky ověřená kopie není nutná.
  3. Dodejte mi dokument ve finální podobě. Pokud potřebujete jakékoli další ověření (úřední, notářské, superlegalizaci), počkejte, až bude dokument opatřen veškerými náležitostmi (doložky, razítka, podpisy), a teprve poté jej předejte k překladu.

Co je co u soudního ověření?

Soudní překlad neboli úřední překlad, překlad se soudním ověřením, překlad s kulatým razítkem, překlad se soudním razítkem, překlad s doložkou soudního tlumočníka je překlad související s právními úkony občanů nebo organizací, které se používají všude tam, kde již běžný překlad nestačí. V praxi jde především o překlady úředních dokumentů, jako jsou rodné listy, plné moci, oddací listy, diplomy, výpisy z trestního či obchodního rejstříku, rozhodnutí soudů nebo smlouvy.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou, nepotvrzuje se však její správnost. Je to tedy pouhé ověření shody originálu listiny s vytvořenou kopií.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu vlastnoručně podepsal nebo podpis uznal za vlastní. Opět se tedy neověřuje správnost listiny, pravdivost údajů nebo soulad s právním řádem, pouze pravost podpisu.

Oba tyto úkony provádějí krajské úřady, obecní úřady, újezdní úřady a také držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.

U cizích listin pak dále rozlišujeme:

  • Superlegalizaci (vyšší soudní ověření) – spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na dané veřejné listině. Superlegalizace se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.
  • Apostilu – úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961 odstranila mezi smluvními státy požadavek superlegalizace a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán. Apostila tedy vyžaduje v zásadě jedno ověření, zatímco superlegalizace ověření dvě. V ČR vám dokument apostilou ověří buď Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Podrobnější informace naleznete přímo na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Jde vám z toho hlava kolem?

Vždy se ptejte konkrétního orgánu, který po vás listinu vyžaduje, jaký druh ověření mu bude stačit. K překladu dodejte dokument se všemi doložkami, razítky a ověřeními.


© 2012–2020 – Mgr. Eva Procházková (Proeba) – Brno – tlumočení, překlady a korektury českých a anglických textů, soudní ověření
vytvořil Petr Bobák